Dla Autorów

Autorzy, którzy pragną opublikować artykuły, raporty, recenzje lub komunikaty, powinni wysłać swoje teksty do redaktora naczelnego. Redakcja oczekuje artykułów związanych z naukami politycznymi i społecznymi, stosunkami międzynarodowymi lub studiami europejskimi.

Proponowane teksty są recenzowane.

Teksty przeznaczone do publikacji w czasopiśmie, streszczeniu i tytułach powinny być przygotowane w języku polskim, angielskim lub ukraińskim.

Podsumowanie w języku polskim, angielskim lub ukraińskim powinno zawierać 100 słów i odnosić się do celu, założeń, wyników badań i wniosków.

Słowa kluczowe w języku polskim, angielskim lub ukraińskim powinny wyraźnie przedstawiać sedno rozważań i pasować do kategorii z obszarem badań

Informacje (w języku polskim, angielskim lub ukraińskim) o Autorze obejmują: imię i nazwisko, stopień naukowy, miejsce pracy i adres e-mail.

Teksty w formacie WORD i TeX, rozmiar czcionki: 12 TnR, wiodące 1,5 należy przesłać do redaktora pocztą elektroniczną. Redaktor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach.

Teksty zostaną podzielone na ponumerowane, uprawnione części.

9, Teksty, w tym przypisy, nie powinny przekraczać 22, ocena recenzenta 8 i raport naukowy 6 standardowych stron, Redaktor zastrzega sobie prawo do dokonywania cięć i poprawek uzgodnionych z Autorem.

Każda tabela, wykres lub wykres powinny być ponumerowane, tytuł i źródło. Numery i tytuły należy umieścić powyżej, a opisy bibliograficzne źródeł poniżej ilustracji.

Zagraniczne inkluzje powinny być zapisane kursywą, cytaty ujęte w cudzysłów (nie stosować kursywy). Tytuły książek wymienione w tekście należy pisać kursywą bez cudzysłowów, w przypisach tylko tytuły książek i artykułów powinny być pisane kursywą.

Jeśli to możliwe, należy podać link do publicznie dostępnych adresów www i adresów URL z datą dostępu do wydania cytowanego [w nawiasach kwadratowych].

Przypisy należy przedstawić na dole każdej strony.

Opisy bibliograficzne powinny spełniać wymogi zgodnie z Międzynarodowym Standardowym Opisem Bibliograficznym (ISBD).